DESPRE PRETINSA OBLIGATIVITATE IN VIITOR A RCA LA TROTINETELE ELECTRICE CA URMARE A UNEI DIRECTIVE UE

 

 

În mass-media au fost din nou publicate diverse articole care susțin că în curând România trebuie să introducă obligativitatea RCA pentru trotinetele electrice, ca urmare a unei obligații în acest sens prevăzute într-o Directivă a Uniunii Europene. Asemenea afirmații însă nu au temei, neexistând o asemenea obligație în nici o directivă sau altă normă UE.

 

În realitate Directiva UE 103/2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi, astfel cum a fost modificata prin Directiva UE 2118/2021 ( modificări care au termen de transpunere în legisalția națională în decembrie 2023) NU prevăd o asemenea obligativitate, ba chiar explică de ce nu este cazul să se impună o asemenea obligație la nivelul Uniunii Europene.

 

Directiva doar permite statelor membre, dacă doresc, să impună asemenea obligații pe teritoriul lor și altor vehicule motorizate decât cele pentru care directiva prevede obligativitatea și care nu include trotinetele electrice.

 

ANEXĂ

Extras din Directiva 2118/2021:

 

======================

 

” (3)De la intrarea în vigoare a Directivei 2009/103/CE, pe piaţă au intrat numeroase tipuri noi de vehicule motorizate. Unele dintre acestea sunt acţionate de un motor pur electric, altele de echipamente auxiliare. Astfel de vehicule ar trebui luate în considerare la definirea noţiunii de „vehicul”. Definiţia respectivă ar trebui să se bazeze pe caracteristicile generale ale unor astfel de vehicule, în special viteza maximă constructivă şi masa proprie maximă a acestora, şi ar trebui să se prevadă că include numai vehiculele acţionate exclusiv în mod mecanic. Definiţia ar trebui să se aplice indiferent de numărul de roţi ale vehiculului. Această definiţie nu ar trebui să includă scaunele rulante destinate utilizării de către persoanele cu dizabilităţi fizice.

 

(4)Vehiculele electrice uşoare care nu sunt incluse în definiţia noţiunii de „vehicul” ar trebui excluse din domeniul de aplicare al Directivei 2009/103/CE. Cu toate acestea, nicio dispoziţie a directivei menţionate nu ar trebui să împiedice statele membre să impună, în temeiul dreptului lor intern şi sub rezerva unor condiţii care urmează să fie stabilite de acestea, obligativitatea încheierii asigurării RCA pentru orice echipament motorizat utilizat pentru transportul pe uscat care nu este inclus în definiţia noţiunii de „vehicul” din directiva respectivă şi pentru care, în consecinţă, directiva respectivă nu impune o astfel de asigurare. […]

 

(6)Unele autovehicule sunt de dimensiuni mai mici şi, prin urmare, sunt mai puţin susceptibile decât alte autovehicule să producă vătămări corporale grave sau daune materiale. Includerea lor în domeniul de aplicare al Directivei 2009/103/CE ar fi disproporţionată şi nu ar fi adaptată exigenţelor viitorului. Includerea lor ar submina, de asemenea, adoptarea unor vehicule mai noi, cum ar fi bicicletele electrice, care nu sunt acţionate exclusiv în mod mecanic, şi ar descuraja inovarea. În plus, nu există suficiente dovezi că astfel de vehicule de dimensiuni mai mici ar putea provoca accidente cu persoane prejudiciate în aceeaşi măsură ca alte vehicule, cum ar fi autoturismele sau camioanele. În conformitate cu principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, cerinţele de la nivelul Uniunii ar trebui, aşadar, să vizeze doar vehiculele definite ca atare în Directiva 2009/103/CE.

 

Art. 1

Directiva 2009/103/CE se modifică după cum urmează:

1.Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)punctul 1 se înlocuieşte cu următorul text:

„1. «vehicul»:

(a) orice autovehicul acţionat exclusiv în mod mecanic pe uscat, dar care nu se deplasează pe şine, cu:

(i)o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h; sau

(ii)o masă proprie maximă mai mare de 25 kg şi o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h; […..]

(b) orice remorcă destinată utilizării cu un vehicul menţionat la litera (a), indiferent dacă este cuplată sau necuplată.

Fără a aduce atingere literelor (a) şi (b), vehiculele pentru scaune rulante destinate exclusiv utilizării de către persoanele cu dizabilităţi fizice nu sunt considerate vehicule în sensul prezentei directive;

=================

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: