OUG nr. 117/2022 privind modificarea și completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999

De interes pentru angajatori și pentru viitorii tătici!
În Monitorul Oficial nr. 845 din data de 29 august 2022 s-a publicat OUG nr. 117/2022 pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999
Se modifică condițiile și durata de acordare a concediului parental (a nu se confunda cu concediul de creștere al copilului luat de tata – care e altceva – concediul parental se refera la concediul acordat tatălui la nașterea unui copil).
Prezenta lege este o transpunere parțială a prevederilor Directivei UE 2019/1158 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al UE, seria L, nr. 188 din 12.07.2019.
– Se majorează durata acestuia de la 5 zile lucrătoare, cât era până acum, la 10 zile lucrătoare.
– Se va acorda doar persoanelor care au un raport de muncă sau de serviciu, încheiat conform legii. Până acum legea prevedea că poate beneficia de acest concediu persoana asigurată în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate. Însă Legea asimilează lucrătorilor și următoarele categorii de persoane:
a) cele care desfășoară activitate pe baza unor contracte din activitate sportivă încheiate potrivit art. 671 alin. (1) lit. a)-e) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
b) cele care desfășoară activitate pe baza unor convenții de muncă individuale încheiate potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;
c) directorii care desfășoară activitate pe baza contractelor de mandat încheiate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)cele care desfășoară activitate pe baza unor contracte de management încheiate potrivit Legii nr. 66/1993 privind contractul de management;
e) cele care desfășoară activitate pe baza unor contracte de management și de administrare încheiate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) cele care ocupă o funcție de demnitate publică.
Prin urmare sunt excluse profesiile liberale, PFA-urile și alte activități care nu sunt enumerate mai sus și nu presupun încheierea unui Contract Individual de Muncă.
– Se reglementează în mod expres că perioada concediului paternal constituie vechime în muncă și în serviciu, precum și în specialitate și se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.
– Pentru tăticii care îndeplinesc obligatoriul serviciu militar, se acordă o permisie de 10 zile lucrătoare (până acum erau 7 zile calendaristice).
– În cazul tăticilor care au obținut atestatul de puericultură concediul paternal se majorează cu 5 zile (nu cu 10 cum era până acum), însă se poate beneficia de această majorare pentru fiecare copil născut, pe baza atestatului, indiferent de când acesta a fost obținut.
– Angajatorul are obligația de a aproba concediul paternal de a informa angajații cu privire la dreptul stabilit potrivit prezentei legi. Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul lucrătorului care se află în concediu paternal. Prevederile referitoare la interzicerea concedierii nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii.
– Drepturile dobândite de lucrător anterior momentului acordării concediului paternal sau care sunt în curs de a fi dobândite de lucrător la data la care începe concediul paternal se mențin pe toată durata concediului și se aplică și după încetarea acestuia.
– Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei nerespectarea de către angajator, în calitate de persoană juridică, a prevederilor referitoare la obligația de a aproba concediul parental și de a informa angajații cu privire la acest drept.
Av. Merian Anca
AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: